Viestintä siivittää idea- ja kokeilukulttuurin lentoon

15.1.24

Idea- ja kokeilukulttuurissa rohkaistaan ja kannustetaan avoimeen ideoiden vaihtoon sekä ketteriin kokeiluihin uusien ratkaisujen löytämiseksi. Toimiva viestintä luo ja ylläpitää tällaista kulttuuria. Viestintää pitää myös johtaa systemaattisesti ja esihenkilöillä on tässä tärkeä rooli.

Esihenkilöiden rooli idea- ja kokeilukulttuurin viestimisessä

Esihenkilöiden proaktiivinen rooli on erittäin tärkeä. Proaktiivisuudella tässä tarkoitetaan aktiivista ja aloitteellista viestintää idea- ja kokeilukulttuurista. Esihenkilöiden tulee kertoa kuinka jokaisen työntekijän rooliin kuuluu miettiä miten omaa työtä voisi kehittää. Se on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Esihenkilöiden tuki ideoiden etenemiselle on tärkeää. Tärkeää on myös kertoa, että jokaisen idea on arvokas, eikä niitä tyrmätä tai niille naureskella. Tämä vahvistaa psykologista turvallisuutta ja rakentaa rohkeaa kehittämisen kulttuuria työpaikalla.

Tärkeintä ei ole onnistuminen vaan kokeileminen

Idea- ja kokeilukulttuuriin kuuluu oleellisena osana kuuluu se, että lopputulos syntyy kokeilujen ja niistä oppimisen kautta. Alussa ei tiedetä, eikä edes oleteta lopputulosta, vaan kyseenalaistetaan vallitsevat käytännöt etsimällä lisää tietoa mm. asiakkailta ja henkilöstöltä. Mokakulttuuri on hyvä ottaa osaksi tekemistä, jolloin kenenkään ei tarvitse pelätä tai vaieta epäonnistumisista, vaan ne ovat osa oppimisen prosessia.

Ideat- ja kokeilut osana strategian viestintää

Ideat ja kokeilut ovat kiinnostavia uutisia, joiden avulla vahvistetaan brändiä, työnantajakuvaa ja myöskin organisaatiokulttuuria. Ideat ja kokeilut kertovat modernista ja kehittyvästä organisaatiosta. Toteutetuista ideoista ja kokeiluista, sekä myöskin epäonnistuneista kokeiluista, saa kiinnostavia uutisia sekä sisäisen, että ulkoisen viestinnän käyttöön. Parhaiden käytäntöjen jakaminen varsinkin isoissa organisaatioissa vaatii vahvaa viestintää.

Idea- ja kokeilukulttuuri tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Ideat ja kokeilut kannattaa suunnata strategisiin tavoitteisiin, esimerkiksi ideakampanjan avulla. Tämä tukee strategista viestintää tuomalla strategian teemoja tutuksi koko henkilöstölle. Se auttaa myös henkilöstöä löytämään paremmin oman roolinsa strategian toteuttamisessa.

Avoin ja rakentava viestintä vahvistaa luottamusta

Viestinnällä voidaan tukea avointa organisaatiokulttuuria, jossa ihmiset uskaltavat jakaa ajatuksiaan. Idea- ja kokeilukulttuurissa on lupa kokeilla ja viestiä myös virheistä ilman pelkoa. Viestinnällä tuodaan näkyväksi kokeiluihin liittyvää hiljaista tietoa, jolloin niistä voidaan oppia laajemminkin. Saavutusten, päätösten, epäonnistumisten, sekä niistä opittujen asioiden jakaminen avoimesti tukee luottamuksen rakentumista organisaatiossa. Turvallinen ja positiivinen ilmapiiri sekä innostava ja rakentava vuorovaikutus rohkaisevat kokeilemaan ja antavat tilaa luovuudelle. Positiivisuus, avoimuus ja kannustus lisäävät motivaatiota ja sitoutumista.

Paulos fasilitoi yhteistyötä ja auttaa lisäämään organisaatioiden kyvykkyyksiä. Pauloksen lähestymistavat ja menetelmät edistävät luovuutta, auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja löytämään yhteistä suuntaa. Ainutlaatuisen Flowknow– menetelmän avulla voidaan edistää rakentavaa dialogia sekä kehittää kulttuuria työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa.

Paula Kuusipalo-Määttä, Anniina Rönkä

paulos.fi


« Kaikki artikkelit