Luottamus ja kulttuuri toimivan yhteistyön ytimessä

18.10.23

(2min)

Luottamuksesta tai luotettavuudesta voidaan puhua esimerkiksi turvallisuuden ja tiedon osalta, sekä myös ihmisten välillä tapahtuvana ilmiönä erilaisissa yhteisöissä ja verkostoissa. Luottamus rakentuu esimerkiksi kulttuuristen normien, uskomusten, sääntöjen ja toimintatapojen kautta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa yhteisön jäsenten kokemukseen ja sitä myöden käyttäytymiseen. Oikeanlaisella toiminnalla rakennetaan strategiaa sekä hyvinvointia edistävää kulttuuria.

Psykologinen turvallisuus luottamuksen ytimessä

Sen lisäksi, että luottamus on uskoa tai luottamusta jonkun tai jonkin luotettavuuteen, rehellisyyteen tai kykyyn, se on myös psykologista turvallisuutta. Psykologinen turvallisuus tiimissä, ryhmässä tai yhteisössä merkitsee sitä, että ryhmän jäsenet voivat toimia ilman pelkoa esimerkiksi rangaistuksista, epäonnistumisesta, hämmennyksestä, hylkäämisestä tai naurunalaiseksi saattamisesta. Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan lopulta kokemusta siitä, että minun on turvallista osallistua ja olla osa yhteisöä.

Psykologinen turvallisuus mahdollistaa yhteisön jäsenten yhteistä ajattelua, luovuutta, hyvinvointia, toimivaa ryhmädynamiikkaa ja vuorovaikutusta. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä on helppoa viestiä avoimesti, tehdä yhteistyötä sekä myös ottaa vastuuta ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. Työyhteisön jäsenten keskinäinen kunnioitus, auttaminen, avoimuus sekä vastuullisuus ovat hyvän yhteistyön edellytyksiä. Ilman toimivaa ryhmädynamiikkaa ja koordinaatiota tiimi, yhteisö tai verkosto ei kykene tehokkaaseen yhteistyöhön.

Parempia tuloksia yhteistyötä johtamalla

Myös tiimi ja työyhteisö ovat pienimuotoinen verkosto, jossa erilaiset valta-asetelmat ja rakenteet vaikuttavat siihen, miten kulttuuri muotoutuu tai pääsee yksilöiden kautta kehittymään. Toimivan kulttuurin edellytys on, että yksilöt ymmärtävät voivansa omalla käyttäytymisellään vaikuttaa tiimin, työyhteisön, koko organisaation tai jopa ekosysteemin kulttuurin rakentumiseen. On tärkeää, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi omassa työyhteisössään.

Jotta yhteiset tavoitteet voidaan määrittää ja saavuttaa, pitää yhteistyötä johtaa. Yhteisöllisiä prosesseja johtamalla ja tukemalla voidaan kehittää kulttuuria ja saavuttaa tuloksellista yhteistyötä. Riskejä voidaan vähentää kevyin ratkaisuin kokeilemalla ja niistä nopeasti oppimalla. Tärkeintä on salliva ilmapiiri, jotta uskalletaan lähteä kokeilemaan. Psykologista turvallisuutta ja rakentavaa dialogia voidaan edistää johtamalla tiedolla sekä huomioimalla työyhteisöstä nousevat yksilölliset tarpeet.

Paulos fasilitoi yhteistyötä ja auttaa lisäämään organisaatioiden kyvykkyyksiä. Pauloksen lähestymistavat ja menetelmät edistävät luovuutta, auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja löytämään yhteistä suuntaa. Ainutlaatuisen Flowknow– menetelmän avulla voidaan edistää rakentavaa dialogia sekä kehittää kulttuuria työyhteisöissä, organisaatioissa ja verkostoissa.

Varaa aika maksuttomaan yhteistyökartoitukseen, niin katsotaan miten voimme olla avuksi:

Anniina Rönkä, Paula Kuusipalo-Määttä

paulos.fi


« Kaikki artikkelit