Paulos Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojasta

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa.

Rekisterin nimi

Paulos Oy:n asiakas- ja uutiskirjeiden tilausrekisteri

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi ja titteli sekä yhteys Paulos Oy:n (asiakas, potentiaalinen asiakas). Lisäksi palveluntarjoajan sähköiselle palvelimelle tallentuu tietoa siitä, milloin ja mitä uutiskirjeitä rekisteröity on avannut. Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sähköisillä ja fyysisillä uutiskirjeiden tilauslomakkeilla sekä tapahtumien ja valmennustoiminnan ilmoittautumisten yhteydessä.

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Paulos Oy:n henkilörekisteri koostuu muun muassa asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, sekä  tapahtumien ja valmennustilaisuuksien osallistujien henkilötiedoista, joita se käsittelee ydintoimintansa ylläpitämiseksi ja siitä viestiäkseen. Kerättyjä tietoja käytetään ryhmän ajankohtaisista asioista, toiminnasta ja valmennus- ja tapahtumien tiedottamiseen, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin uutisointi rekisteröidylle henkilölle on relevanttia, ja/tai kunnes rekisteröity poistuu lähetyslistalta omasta toiveestaan.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n sisällä tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoihin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja henkilötietojen käsittelijöillä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Tietojen suojaamisen periaatteet

Paulos Oy noudattaa tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä.

Rekisterejä säilytetään ensisijaisesti sähköisesti palveluntarjoajan suojatulla palvelimella, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä kyseisellä palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta. Rekisterin tietoja säilytettäessä myös muualla kuin palveluntarjoajan palvelimella, niitä säilytetään suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä sekä verkkoaseman palveluntarjoajalla, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän toimeksiannosta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää tai poistaa rekisteröidyn käsittelyn kannalta virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterin ylläpidon yhteydessä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tulla toiveestaan kokonaan Paulos Oy:n rekisteristä. Rekisteröity voi tarkistaa, oikaista ja poistaa tietojaan ottamalla yhteyttä Paulos Oy:n sähköpostitse osoitteesta paula@paulos.fi.